Skip to content

Obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodejce Monika Brodská se sídlemBřezí nad Oslavou 94, 592 14 Březí nad Oslavou, identifikační číslo: 04901061, (dále jen„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklév souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané meziprodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetovéhoobchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránceumístěné na internetové adrese www.b-sperk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvímrozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží odprodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci svépodnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylnáujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvaa obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českémjazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsoudotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svéhouživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, můžekupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správněa pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změněpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsouprodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinenzachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účetdéle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy(včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejménas ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnouúdržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakterua prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivéhozboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálněsjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodánímzboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraníobchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovatchyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímukliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány zasprávné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtuči v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupníceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky(například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), ježje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické poštykupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislostis uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíkupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhraditprodávajícímu následujícími způsoby:bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4126952339/0800, vedený u společnostiČeská spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením adodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenoui náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčenoustanovení čl. 24 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společněs uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícíhouhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnémupotvrzení objednávky (čl. 17), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zbožíkupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňovýdoklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturuvystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě naelektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jinéodstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo projeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupnísmlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienickýchdůvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze odkupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanskéhozákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemžv případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běžítato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí býtprodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvymůže kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodníchpodmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovnyprodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 28 obchodních podmínek se kupní smlouvaod počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení odsmlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené snavrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svoupovahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 28 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžníprostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněnvrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tímkupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupnísmlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mukupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst protinároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právood kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, ato až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupnícenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícíma kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvykupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinenspolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nesekupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícímv objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jinýmzpůsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojenés opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a vpřípadě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalusvědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínkyprodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecnězávaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějšíchpředpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídákupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, kteréprodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a nazákladě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zbožítohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakostnebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižšícenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklýmužíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zbožímělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již připřevzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v dobědvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž jepřijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místěpodnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravitreklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodníinspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanskéhozákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonemč. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práva povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinoumožnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací aobchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dletohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu,při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že jepovinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožtozpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bezpředchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracováványv elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovanýmzpůsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná odobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.54) provádí zpracováníjeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícíhonebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejichzpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tutoinformaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovatpřiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikemprodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sděleníprodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovéstránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládánítzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak stranysjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývajícíz obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení conejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnostostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě anení přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Březí nad Oslavou 94,592 14 Březí nadOslavou, adresa elektronické pošty info@b-sperk.cz telefon: +420603978510.

        Zboží dodané na objednávku a na míru nelze vrátit.